18 December, 2011

Tujuh Cara Menjana Kewangan Aktiviti Pelajar di UKM

Pagi ini saya sempat menghantar kereta untuk dicuci oleh AJK projek Festival Kebudayaan Intergrasi Budaya (FESKIB) IZISH. Ini sebagai tanda sokongan saya kepada projek mereka. Yang berbahagia TNC HEPA lebih awal memberikan sokongan pada mereka semalam. Terima kasih Prof! Sejak pagi tadi beberapa buah kereta dan motosikal telah dicuci oleh kumpulan ini. Semoga usaha mereka untuk menambah dana projek FESKIB IZISH 2012 akan tercapai.

DI UKM, sudah menjadi keperluan di dalam menganjurkan apa juga projek, pelajar harus mula mencari dana terlebih dahulu.

Secara umum ada tujuh cara bagaimana sesebuah projek pelajar memperolehi dana mereka;
  1. Peruntukan HEPA melalui JPPEL. Ini yang paling biasa. Bila sesuatu projek dihantarkan proposal kepada JPPEL, pelajar akan menyatakan di dalam proposal jumlah peruntukan yang ingin dipohon daripada UKM. Biasanya peruntukan yang diluluskan oleh JPPEL berbentuk 'seed money' iaitu sekitar 10% daripada jumlah keseluruhan projek. Itupun ada had silingnya juga. Tergantung kepada jenis program, peruntukan JPPEL kadang kala boleh ditambah atau tidak diluluskan. Program seperti ESZ di kolej menjadi keutamaan UKM, biasanya akan mendapat peruntukan melebihi 10%. Begitu juga dengan program khidmat masyarakat dan juga program berteraskan pertandingan di mana pelajar mewakili UKM dan juga mobiliti outbound. Manakala program yang mendapat peruntukan paling kecil pula seperti lawatan umum, program santai interaksi ahli persatuan dan program gotong royong. Biasanya program sebegini dianggap tidak memberikan banyak input kepada pembangunan insaniah pelajar dan peruntukan yang besar tidak disediakan. Oleh itu pelajar harus bijak memilih apakah projek yang akan membuka peluang mendapat peruntukan yang tinggi dari JPPEL.
  2. Peruntukan Tabung Jaksa Kolej adalah wang yuran aktiviti pelajar yang dibayar kepada pihak Bendahari UKM dan akan digunakan untuk menganjurkan aktiviti aktiviti di kolej kediaman berkenaan. Pihak Jaksa perlu membuat permohonan kepada pihak bendahari dan kemudiannya perlu menyediakan laporan penggunaan peruntukan tersebut kepada pihak bendahari UKM.
  3. Penjanaan aktiviti pra-program. Ajk program akan menganjurkan aktiviti pra program untuk mencari dana bagi program mereka. Misalnya di IZISH, untuk menganjurkan FESKIB, maka ajk menganjurkan aktiviti 'car wash' dan pengumpulan barangan kitar semula untuk dijual. Walaupun jumlah yang diperolehi biasanya tidak banyak, aktiviti sebegini akan sekurang kurang dapat membantu menambah serba sedikit dana program.
  4. Pemasaran pula merujuk kepada penjualan ruang iklan kepada syarikat syarikat yang berminat. Nama dan logo syarikat akan dimuatkan ke dalam banner, banting dan juga buku cenderamata. Pemasaran jika dilakukan secara sistematik (mempunyai team pemasaran yang baik, brosur dan pamplet yang menarik dan menyakinkan serta interaksi bersemuka dengan pihak syarikat dengan penuh yakin biasanya akan menghasilkan dana yang besar.
  5. Penajaan daripada syarikat pula bermaksud pihak AJK Tertinggi projek membuat temujanji dan mengadakan pembentangan projek kepada pihak syarikat yang mempunyai kepentingan dengan projek yang ingin dianjurkan. Sebagai contoh, penganjuran IT Carnival mempunyai kepentingan kepada syarikat syarikat komputer seperti DELL, HP, Acer, Sony dan sebagainya atau juga oleh syarikat hiliran industri IT seperti syarikat pengeluar produk storan maklumat dan aksesori komputer. Mana kala syarikat barangan kesihatan pula akan berminat dengan program pendidikan kesihatan yang dianjurkan oleh pelajar. Begitu juga dengan barangan sukan, barangan kosmetik atau sebagainya. Oleh itu pelajar harus bijak memadankan program mereka dengan produk syarikat yang berkaitan. Mereka juga harus membuat persediaan yang rapi untuk membuat pembentangan dan juga berupaya menyakinkan pihak syarikat tentang faedah faedah yang diperolehi oleh syarikat berkenaan jika bersetuju menjadi penaja. Biasanya pihak syarikat-syarikat ini mementingkan tiga perkara sebelum mereka bersetuju untuk menaja. Pertama, penglibatan media dalam program tersebut. Semakin banyak media utama (cetak dan elektronik) yang dilibatkan dengan sesuatu program maka akan semakin berminatlah untuk pihak syarikat memberikan tajaan. Kedua, pelepasan cukai yang akan mereka perolehi dan ketiganya, samada projek itu bersifat berterusan atau tidak. Sebagai contoh IZISH pernah selama tiga tahun berturut turut mendapat tajaan syarikat 100 Plus sepenuhnya untuk Kejohanan Bola Tampar Terbuka Kolej Ibu Zain UKM pada tahun 2004-2007. Kerana program itu bersifat berterusan, pihak syarikat 100 plus sendiri pada tahun kedua dan ketiga yang terlebih dahulu menawarkan tajaan sebelum pihak AJK projek membuat pembentangan projek tersebut. Biasanya penajaan syarikat akan memberikan jumlah yang paling besar di dalam penjanaan kewangan projek.
  6. Sumbangan secara langsung oleh individu atau syarikat. Ada sumbangan yang berbentuk kecilan dan ada juga yang besar. Ada pelajar yang berupaya mendapat sumbangan melalui perbincangan dengan individu individu yang mempunyai kemampuan memberikan sumbangan. Terdapat juga ahli politik yang mempunyai peruntukan yang disalurkan kepada program khidmat masyarakat yang memberikan kebajikan kepada sesuatu kumpulan masyarakat seperti penduduk kampung, setinggan, anak anak yatim atau kumpulan OKU. Bagaimanpun mencari sumbangan secara kecil kecilan (bergerak dari kedai ke kedai atau dari rumah ke rumah) adalah tidak digalakkan. Selain memerlukan kelulusan khusus mengutip sumbangan, pihak pemberi sumbangan juga pada hari ini sudah tidak berminat memberikan sumbangan dengan cara begini. 
  7. Kolaborasi dengan instituti di UKM dan NGO luar UKM. Ini adalah kaedah yang terbaru di dalam menjana kewangan pelajar. Perbincangan antara AJK Teringgi dengan pihak agensi atau institut dalam UKM atau luar UKM (NGO) membuahkan program usahasama atau anjuran secara kerjasama. IZISH misalnya banyak berkolaborasi dengan Institut Kajian Alam Sekitar UKM (LESTARI) di dalam banyak program berkaiatan kelestarian. Sebahagian besar kos akan ditanggung oleh pihak institut di bawah peruntukan geran penyelidikan dan sebagainya. Begityu juga IZISH bekerjasama dengan pihak Yayasan Warisan Anak Alam Malaysia (YAWA). Usahasama seperti ini menyebabkan pihak YAWA bersedia menaja pakar pakar dalam dan luar negara untuk memberikan latihan, bengkel ToT kepada program pelajar di IZISH. Malah kolaborasi ini dilihat akan menjadi model utama penjanaan kewangan kepada penganjuran projek di IZISH.
Menjadi AJK pemasaran atau penjanaan kewangan adalah sesuatu yang paling tidak digemari oleh pelajar bila berorganisasi. Kebanyakan pelajar akan menolak jika ditawarkan menjadi ketua pemasaran atau ketua bahagian penjanaan kewangan. Tetapi pada saya selain menjadi sebagai pengarah projek, menjadi ketua bahagian penjanaan kewangan adalah paling baik kerana memberikan peluang kepada pelajar untuk meningkat softskills khususnya kemahiran komunikasi.

Maka itu saya mengucapkan terima kasih pada team felo IZISH yang bersungguh sungguh dan sering mengadakan perbincangan bagaimana membantu pelajar menjana kewangan projek pelajar di IZISH. Dengan peruntukan JPPEL yang terhad dan harus dikongsi bersama semua pelajar UKM dan peruntukan tabung kolej yang kecil (kerana jumlah pelajar IZISH yang sedikit), pelajar IZISH harus bijak mencari peluang menjana kewangan mereka. nampaknya hasilnya sudah kelihatan kerana walaupun IZISH kecil saiz pelajarnya, mengikut rekod JPPEL bilangan projek yang dianjurkan oleh pelajar di IZISH adalah antara yang paling banyak di kalangan semua kolej dan persatuan di UKM semester ini. Sekali lagi tahniah buat semua felo, MEP dan seluruh warga IZISH.

Nampaknya kereta saya dah siap dicuci dan kelihatannya bersih sekali. Terima Kasih Team Feskib IZISH 2012.